คุณลักษณะรายวิชา


2201-2416 ฮาร์ดแวร์และยูทิลิตี้เบื้องต้น


จุดประสงค์รายวิชา

1. รู้ส่วนประกอบของฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์
2. สามารถเลือกส่วนประกอบที่เหมาะสมในการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์
3. สามารถติดตั้งระบบปฏิบัติการและโปรแกรมประยุกต์ได้
4. สามารถใช้โปรแกรมยูทิลิตี้เพื่อแก้ปัญหาในเครื่องคอมพิวเตอร์ได้
5. สามารถบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ได้
6. มีกิจนิสัยและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดี ในการใช้คอมพิวเตอร์


มาตรฐานรายวิชา

1. อธิบายการทำงานของส่วนประกอบในเครื่องคอมพิวเตอร์
2. จัดเตรียมอุปกรณ์ในการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์
3. ประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์
4. ติดตั้งโปรแกรมระบบปฏิบัติการและโปรแกรมประยุกต์
5. แก้ปัญหาการทำงานของคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรมยูทิลิตี้


คำอธิบายรายวิชา

      ศึกษาและปฏิบัติ เกี่ยวกับ ส่วนประกอบและการทำงานของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ การเลือกส่วนประกอบ การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ การติดตั้งโปรแกรมระบบปฏิบัติการและโปรแกรมประยุกต์ การแก้ปัญหาด้วยโปรแกรมยูทิลิตี้ การบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น